Skip navigation.
Početna stranica

Program za odvjetnike - JAVA NET Odvjetni?ki ured


Što je Odvjetni?ki ured

Odvjetni?ki ured je program za elektronsko vo?enje odvjetni?kog ureda ili pravne službe.

Pri dizajniranju Odvjetni?kog ureda posebno se imalo u vidu da ga ne?e koristiti operateri, te da korisniku ne može nametati svoj na?in rada. U vašem na?inu rada (npr. upravljanju spisima), ništa se ne mijenja, Odvjetni?ki ured je koncipiran kao sluga koji pruža niz usluga, a na koji na?in i koje njegove usluge ?ete vi koristiti, ostaje na vama. Njegove usluge su vam uvijek na dohvat ruke, bilo direktno iz programa, bilo iz Microsoft Worda.

Što Odvjetni?ki ured može u?initi za mene

Odvjetni?ki ured pruža niz usluga koje mogu povisiti profitabilnost vašeg ureda, te vas osloboditi raznih manualnih radnji. Neke od beneficija koje vam pruža program su:

 • Potpuna fleksibilnost - program se prilago?ava vama, a ne vi njemu. Koje mogu?nosti, u kojem obimu i na koji na?in ?ete ih koristiti odre?ujete vi.
 • Organizacija spisa - organizacija vaših spisa na vaš na?in i u obimu kojeg vi želie. Koliko li ste dosad trošili vremena samo da ih sudskog broja spisa prona?ete vaš broj spisa.
 • Ro?išnik - organizirajte vaša ro?išta, sastanke, obveze (ro?išta se automatski dodaju u troškovnike).
 • Zadaci - dodjeljivanje zadataka vježbenicima.
 • Pošta - skeniranje ulaznih dokumenata.
 • Financije - izdavanje ra?una, konto stranaka, obra?un zateznih kamata, putni nalozi.
 • Fiskalna blagajna - program ima uklju?en modul za izdavanje fiskalnih ra?una. Ra?uni za bezgotovinski na?in pla?anja se i dalje mogu izdavati po starom na?inu.
 • Mobilnost - ukoliko ne koristite mrežni na?in rada, vaše podatke možete nositi sa sobom, a uz VPN** vašim podacima možete potpuno sigurno pristupati i s udaljenih ra?unala.
 • Informacije - zanima vas koji javni bilježnik u Zagrebu radi npr. ?etvrkom nakon 17:00 sati, poštanski broj Velike Mlake, koji sud je mjesno nadležan za Glavicu Donju, iznos zatezne kamate, iznos sudskih pristoji, ... Sve ove informacije su vam na dohvat ruke iz Odvjetni?kog ureda i Microsoft Worda.
 • Stvaranje dokumenata - stvarajte standardne podneske, punomo?i, omote spisa,... klikom miša. Svi dokumenti se kreiraju iz predložaka koji su Microsoft Word dokumenti i u potpunosti su prilagodljivi.
 • Dokument menadžment - upravljanje i organiziranje dokumenata i predložaka (špranci).
 • Troškovnici - ukoliko koristite program za vo?enje spise i ro?išnik,
  troškovnici se kreiraju automatski. U svakom trenutku možete imati uvid u troškove aktivnih spisa.
 • Timski rad - smanjite trud i vrijeme potrošeno na dijeljenje informacija, pra?enju zadataka, obaviješ?ivanju svakog o novostima.
 • Microsoft Word integracija - Odvjetni?ki ured je potpuno integriran s Microsoft Wordom, gotovo sve mogu?nosti programa su vam dostupne i iz Worda, a da program niste ni pokrenuli.
 • Microsoft Word Smart Tags - Odvjetni?ki ured ?e nau?iti Microsoft Word kako napisati broj slovima, kojem spisu pripada podnesak koji upravo pišete i niz drugih mogu?nosti.
 • Interna praksa - Odvjetni?ki ured može indeksirati sve dokumente u uredu (doc, PDF,...), te kasnije možete pretraživati njihov sadržaj, kao što koristite Google za pretraživanje internet stranica.
 • Pravni propisi na dohvat ruke - biblioteka od stotinjak naj?eš?ih pravnih propisa sa svim pro?iš?enim tekstovima od njihovog donošenja do danas. Biblioteka pravnih propisa se stalno širi, a vi vašu biblioteku možete ažurirati novim zakonima i ZID-ovima sa dva klika mišem i iz Microsoft Worda.
 • Prikaz broja koji zove - koliko vam se puta dogodilo da ne znate ništa o spisu za koji vas pita stranka na telefonu? Ako imate ISDN ili modem koji prepoznaje "CallerID" Odvjetni?ki ured na telefonski poziv, prikazuje telefonski broj, ime i prezime, te status pozivatelja (stranka, protustranka, odvjetnik,...), te omogu?uje direktan prikaz svih spisa koji imaju veze sa pozivateljem.

Detaljnije o Odvjetni?kom uredu

Pregled - glavne mogu?nosti Odvjetni?kog ureda
Prikaz - prikaz mogu?nosti Odvjetni?kog ureda (korak po korak) sa slikama su?elja
Video priru?nik - video primjeri korištenja programa
Preuzimanje - preuzimanje (download)
Brošura - PDF brošura
Izdanja - razli?ita izdanja programa
Cjenik - cjenik proizvoda
Aktivacija - aktivacija proizvoda

Verzija 5.2

JAVA NET Odvjetni?ki ured 5.4 je dostupan za preuzimanje. Neke od novih mogu?nosti su:

 • Fiskalna blagajna - u program je integrirana fiskalna blagajna.
 • Obra?un zateznih kamata - složeni obra?un zateznih kamata, kod obro?ne otplate duga.
 • Biblioteka dokumenata - novi dokument management sustav za dokumente koji nisu vezani za spise. Uklju?uje i predloške ugovora, podnesaka, linkove na Internet stranice itd.
 • Kronologija spisa - prikaz svih radnji, podnesaka, bilješki i drugih stavki na jednom mjestu. Mogu?nost odabira koje stavke ?e biti prikazane.

** - VPN (Virtualna privatna mreža) je komunikacijski sustav koji koristi infrastrukturu interneta korištenjem protokola tuneliranja i kriptiranja podataka.