Skip navigation.
Početna stranica

Studium - Informacijski sustav visokih u?ilišta

Studium je grupa programa namjenjenih visokoškolskim ustanovama, koja nudi kompletno rješenje pra?enja studenta od njihovog prvog kontakta s fakultetom pa do diplome, poslijediplomskog studija i dalje kroz njegov radni vijek. Program je sastavljen od više modula koji mogu biti me?usobno povezani ili djelovati kao zasebne cijeline.


Prijave - Razredbeni postupak


Program za prijave i upis novih studenata služi kao portal za prvi unos podataka o studentu.

Zahtjev za prijavu na natje?aj za razredbeni postupak studenti mogu popuniti putem interneta, putem studomata (smještenih u prostorima visokog u?ilišta) ili direktno u studentskoj službi.

Studentov zahtjev se uzima u obzir nakon što ga osobno potvrdi djelatnik referade, a nakon zaprimanja potrebne dokumentacije. Mogu? je stalan uvid u broj prijavljenih studenata. Nakon završetka prijava program omogu?uje unos bodova s razredbenog postupka te prora?un i ispis rang-lista. Uz evidenciju na?ina pla?anja mogu? je i ispis ugovora o pla?anju školarine ukoliko je to potrebno.


Referada


Referada je program koji u potpunosti obuhva?a administrativne poslove studentske službe. Osnovna baza podataka se struktuira ovisno o potrebama visokog u?ilišta, a sukladno s Pravilnikom o popisu s dokumentacijom o studentima (“Narodne novine” br. 96/93. i 48/95.).

Ukoliko visoko u?ilište posjeduje podatke u digitalnom formatu mogu?e je organizirati prebacivanje tih podataka.

Program podržava rad izme?u više udaljenih nastavnih centara. Administraciju sustava, korisnika i pridodjeljivanja prava uz sigurnosne mjere provodi osoba s posebnim pravima. Na taj na?in se odre?uje koji od korisnika i s kakvim pravima može pristupiti bazi podataka ili nekom njenom dijelu. Npr. može biti definiran korisnik koji ima samo pravo izdavanja potvrda (uvjerenja).

Kroz program je omogu?ena potpuna kontrola upisa studenata u prvu i više godine uz kontrolu uvjeta za upis (npr. položenih predmeta). U svakom trenutku je mogu? uvid u stanje upisanih studenata. Ovaj program omogu?uje i vo?enje prijelaza studenata izme?u studija kao i priznavanje kolegija položenih na drugim visokim u?ilištima.

Formiranje nastavnih planova obavlja osoba s odgovaraju?im pravima, a postupak je mogu?e
prilagoditi potrebama visokog u?ilišta. Pridodjeljivanje nastavnih planova studentima vrši se prema unaprijed definiranom obrascu s tim da je mogu?e i mijenjanje po pojedinom studentu, tako da svaki student, ukoliko to potrebe zahtjevaju, može imati zasebni nastavni plan.

Omogu?eno je izdavanje potvrda od strane djelatnika studentske službe ili putem studomata prema unaprijed definiranim ograni?enjima u broju i svrhi potvrda koje se mogu dobiti tim putem. Program vodi potpunu evidenciju izdanih potvrda (broj, svrha, vrijeme izdavanja, student, ...).

Vo?enje ispita, ispis ispitnih lista, prijavnica, unos ocjena te statistika održanih ispita klju?ni je dio ovog programa. Pravo na pristup ovom dijelu programa imaju samo djelatnici s posebnim pravima, uz provedene sigurnosne mjere i provjeru to?nosti podataka.

Program vodi potpunu evidenciju svih predmeta, profesora, studija, smjerova i usmjerenja uz mogu?nost ažuriranja istih.

Uz dogovor o potrebama visokog u?ilišta i obliku obrazaca mogu? je ispis raznih izvještaja, mati?nih i upisnih listova, statistika upisanih studenata, najboljih studenata...


Prijave ispita


Program koji automatizira prikupljanje prijava ispita putem interneta ili studomata. Student ima mogu?nost prijaviti ispite na jednostavan na?in uz smanjenje gužve i pritiska na studentsku službu.

Student, u terminima definiranim od strane djelatnika, može prijaviti ispite koje nije položio, a prema njegovom nastavnom planu.

Mogu? je jednostavan ispis ispitnih lista, prijavnica, kontrola termina prijave ispita te stalan uvid u trenutno stanje prijavljenih ispita po profesoru, studentu ili predmetu.


Diplomanti


Diplomanti je program za vo?enje diplomanata i mentorstva od izbora mentora i prijave diplomske radnje pa do obrane. Evidentira se mentor, komisija, tema rada, zapisnik o obrani diplomske radnje, a mogu? je i ispis potvrde o diplomiranju. Program se odnosi i na obrane magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Podatke o diplomantima i temama mogu?e je objaviti na internetu u sklopu web stranica
visokog u?ilišta, s mogu?noš?u pretraživanja.