Skip navigation.
Početna stranica

Program za javne ovršitelje - JAVA NET Javnoovršiteljski ured

Javnoovršiteljski informacijski sustav iznimno je prakti?an i intuitivan, te se integrira direktno u MS Word

  • u cijelosti omogu?ava jednostavan, siguran i brz rad javnoovršiteljskog ureda što uklju?uje rad sa upisnicima i spisima
  • razvijen je na platformi informacijskog sustava Odvjetni?ki ured koji je godinama testiran od strane 600 korisnika
  • sadrži sve upisnike i u potpunosti je uskla?en sa Zakonom o javnim ovršiteljima, Javnoovršiteljskim poslovnikom i Ovršnim zakonom
  • dodatne funkcije poput ro?išnika, kamatnog obra?una kod obro?ne otplate i sli?no

New York State Forum - 2% osoblja zaposlenih na izradi "e-governmenta" kao glavni alat koristi GWD Text Editor

New York State Forum Government Information Focus* (www.nysfirm.org) objavio je u kolovozu 2005 rezultate istraživanja (white paper) o razvoju interneta u državnim uredima savezne države New York. U dokumentu se izme?u ostalog navodi da je GWD Text Editor glavni razvojni alat kod 2% zaposlenih na izradi web sadržaja državnih ureda (e-government):

"The main authoring tools that most participants use are Macromedia's Dreamweaver (38%), Microsoft's FrontPage (18%) and some others: Macromedia ColdFusion (4.4%), Microsoft Visual Studio (4.4%), Macromedia's HomeSite (4%) and GWD Text Editor (2%). In addition to those listed, we know for example, that the Office for Technology supports an IBM Websphere Users' Group that meets in conjunction with the Webmasters' Guild meetings four or five times a year."

Izra?un sudskih pristojbi iz Odvjetni?kog ureda na stranicama Ministarstva pravosu?a

U okviru projekta Suda?ka-mreža Ministarstva pravosu?a predstavljeno je online izra?unavanje sudskih pristojbi.

Navedeni modul razvijen je uz suradnju programerskog tima Suda?ke mreže od strane JAVA NET d.o.o., a baziran je na modulu za izra?un sudskih pristojbi iz Odvjetni?kog ureda.


Izra?un sudskih pristojbi na internetu

Pregled diplomiranih studenata Odjela stru?nih studija Sveu?ilišta u Splitu

U okviru informacijskog sustava Sveu?ilišta u Splitu implementiran je modul za online pretraživanje diplomiranih studenata Odjela stru?nih studija.

Diplomirane studente je mogu?e pretraživati po imenu, studiju, akademskoj godini diplomiranja itd.

Javno su dostupne samo osnovne informacije o diplomiranim studentima (datum diplomiranja, naziv teme i mentor), budu?i se za uvid u ostale podatke mora dokazati pravni interes (npr. za ocjene).