Skip navigation.
Početna stranica

Program za javne ovršitelje - JAVA NET Javnoovršiteljski ured

Javnoovršiteljski informacijski sustav iznimno je prakti?an i intuitivan, te se integrira direktno u MS Word

  • u cijelosti omogu?ava jednostavan, siguran i brz rad javnoovršiteljskog ureda što uklju?uje rad sa upisnicima i spisima
  • razvijen je na platformi informacijskog sustava Odvjetni?ki ured koji je godinama testiran od strane 600 korisnika
  • sadrži sve upisnike i u potpunosti je uskla?en sa Zakonom o javnim ovršiteljima, Javnoovršiteljskim poslovnikom i Ovršnim zakonom
  • dodatne funkcije poput ro?išnika, kamatnog obra?una kod obro?ne otplate i sli?no

New York State Forum - 2% osoblja zaposlenih na izradi "e-governmenta" kao glavni alat koristi GWD Text Editor

New York State Forum Government Information Focus* (www.nysfirm.org) objavio je u kolovozu 2005 rezultate istraživanja (white paper) o razvoju interneta u državnim uredima savezne države New York. U dokumentu se između ostalog navodi da je GWD Text Editor glavni razvojni alat kod 2% zaposlenih na izradi web sadržaja državnih ureda (e-government):

"The main authoring tools that most participants use are Macromedia's Dreamweaver (38%), Microsoft's FrontPage (18%) and some others: Macromedia ColdFusion (4.4%), Microsoft Visual Studio (4.4%), Macromedia's HomeSite (4%) and GWD Text Editor (2%). In addition to those listed, we know for example, that the Office for Technology supports an IBM Websphere Users' Group that meets in conjunction with the Webmasters' Guild meetings four or five times a year."

Izračun sudskih pristojbi iz Odvjetničkog ureda na stranicama Ministarstva pravosuđa

U okviru projekta Sudačka-mreža Ministarstva pravosuđa predstavljeno je online izračunavanje sudskih pristojbi.

Navedeni modul razvijen je uz suradnju programerskog tima Sudačke mreže od strane JAVA NET d.o.o., a baziran je na modulu za izračun sudskih pristojbi iz Odvjetničkog ureda.


Izračun sudskih pristojbi na internetu

Pregled diplomiranih studenata Odjela stručnih studija Sveučilišta u Splitu

U okviru informacijskog sustava Sveučilišta u Splitu implementiran je modul za online pretraživanje diplomiranih studenata Odjela stručnih studija.

Diplomirane studente je moguće pretraživati po imenu, studiju, akademskoj godini diplomiranja itd.

Javno su dostupne samo osnovne informacije o diplomiranim studentima (datum diplomiranja, naziv teme i mentor), budući se za uvid u ostale podatke mora dokazati pravni interes (npr. za ocjene).