Skip navigation.
Početna stranica

Proizvodi


Odvjetni?ki ured

Odvjetni?ki ured je program za elektronsko vo?enje odvjetni?kog ureda.
Namijenjen je odvjetni?kim uredima i pravnim službama.

Odvjetni?ki ured je dizajniran na na?in da povisi u?inkovitost odvjetnika i profitabilnost njihovih ureda, osloba?aju?i ih od manualnih poslova kao što su izra?uni troškovnika, pretraživanje spisa itd.

Program sadrži na stotine mogu?nosti, više od 200 zakona sa svim pro?iš?enim tekstovima od njihovog donošenja pa do danas (pogledajte na primjeru Zakona o radu), sveukupno više od 20.000 stranica teksta.

Koliko vam se puta dogodilo da ne znate ništa o spisu za koji vas pita stranka na telefonu ili baš toj stranci niste željeli podignuti telefonsku slušalicu? Tim problemima je došao kraj, Odvjetni?ki ured na poziv telefona, prikazuje telefonski broj, ime i prezime, te status pozivatelja (stranka, protustranka, odvjetnik,...), te omogu?uje direktan prikaz svih spisa koji imaju veze sa pozivateljem.

Više informacija


Studium - Informacijski sustav visokih u?ilišta

Razvoj informacijskih tehnologija nezaustavljivo mijenja visoko školstvo. Internet je ve? odavno prerastao okvire medija za razmjenu informacija i postao alat za obavljanje svakodnevnih poslova.

Neprestani porast broja ljudi koji žele studirati, uvo?enje novih nastavnih podru?ja te potreba za pra?enjem studenata kroz cijeli životni ciklus samo su neki od zahtjeva koji stoje pred visokoškolskim institucijama.

Suradnja studenata i djelatnika postaje imperativ. Studentima popunjavanje upitnika ili prijave više nije opravdanje za duga ?ekanja u redovima, a pove?anjem koli?ine podataka za obradu stvara se pritisak na administrativnu infrastrukturu fakulteta.

Studium – "studentska služba" je program namjenjenih visokoškolskim ustanovama, koji nudi kompletno rješenje pra?enja studenta od njegovog prvog kontakta s fakultetom pa do diplome, poslijediplomskog studija i dalje kroz njegov radni vijek.

Kao internet bazirani program, temeljen na tehnologijama potvr?enim u praksi širom svijeta, Studium – "studentska služba" omogu?uje poboljšanje suradnje sa studentima, smanjenje troškova i pružanje brže i kvalitetnije usluge.

Više informacija


GWD Text Editor

GWD Text Editor je svjetski poznati shareware editor teksta i IDE (integrated developer environment) za Borland C++ i Javu namijenjen prvenstveno programerima.

Neograni?ene veli?ine datoteka, ANSI C kompatibilni makro jezik, projekti, Microsoft Visual SourceSafe integracija, priklju?ci (plug-ins), syntax highlighting, potpuna prilagodivost (tipkovnica, alatne tranke,...), lokalizacija na engleski, španjolski, francuski i njema?ki jezik, ?arobnjaci za generiranje izvornog koda priklju?aka (Visual Studio C/C++, C++Builder, Delphi projekti) i skripti samo su neke od niza mogu?nosti ovog mo?nog programa.

Više od 100000 preuzimanja (downloada) samo sa www.gwdsoft.com, 15000 licenciranih korisnika iz 92 zemlje širom svijeta, a budu?i se radi o shareware (2-3% korisnika licencira program) programu, govori da ga je koristilo oko pola miliona korisnika širom svijeta.

Više informacija