Skip navigation.
Početna stranica

Opis polja u predlošcima biblioteke dokumenata

Sažetak

U ovom članku su dokumentirana polja u predlošcima biblioteke dokumenata.

Detaljni opis

Predlošci su Microsoft Word datoteke (*.dot i/ili *.doc), koje Odvjetnički ured koristi prilikom stvaranja podnesaka, računa, omota spisa, punomoći itd.

U ovom članku su opisana sva polja koja se mogu koristiti za preloške u biblioteki dokumenata:

Generalna polja

Polje Opis
GenerMjesto Naziv mjesta pisanja podneska. Za naziv mjesta se prvo uzima mjesto korisnika programa, a ukoliko nije uneseno, uzima se naziv mjesta iz informacija o uredu.
GenerUMjestu Isto kao GenerMjesto, ali u dativu odnosno lokativu (Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku,...).
GenerDatum Trenutni datum u formatu 1.1.2000 (bez točke na kraju godine).
GenerDatumHR Datum u formatu 1. siječnja 2007. (s točkom na kraju godine i ispravnim sklanjanjem naziva mjeseca za hrvatski jezik).

Spis

Polje Opis
Identifikacija spisa
SpisNaziv Naziv spisa.
SpisNasZnak Naš znak (interni broj spisa).
SpisNasZnak_ Naš znak (interni broj spisa) odnosno '________' ukoliko spis naš znak nije unesen. Ovo polje je ekvivalentno Word izrazu {IF {MERGEFIELD SpisNasZnak} = "" "________" {MERGEFIELD SpisNasZnak} }
SpisPoslBr Sudski broj spisa ili broj klase kod upravnih postupaka.
SpisPoslBr_ Sudski broj spisa ili broj klase kod upravnih postupaka odnosno '________' ukoliko broj spisa nije unesen.
SpisPoslBrTekst Tekst 'Posl. br.' ili 'Klasa', ovisno radi li se o sudskom ili upravnom postupku.
SpisOznaka Oznaka spisa (što ova oznaka predstavlja ovisi o implementaciji odnosno o vama).
SpisStrankaZnak Broj spisa stranke (njihov znak).
Tijelo koje vodi postupak (sud)
SpisSudNaziv Naziv suda odnosno tijela koje vodi postupak. Na primjer 'Općinski sud u Rijeci'.
SpisSudNazivPG Naziv suda u genitivu odnosno tijela koje vodi postupak (kako je upisano). Na primjer 'Općinskog suda u Rijeci'.
SpisSudNazivPDL Naziv suda u dativu/lokativu odnosno tijela koje vodi postupak (kako je upisano). Na primjer 'Općinskom sudu u Rijeci'.
SpisSudNazivAdresa Naziv i adresa suda odnosno tijela koje vodi postupak u više linija teksta (obično 3). Naziv suda se ispisuje velikim slovima. Na primjer:
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
Ulica grada Vukovara 84
10000 Zagreb
Zastupana stranka
SpisStrankaStatus Uloga stranke koju zastupamo u postupku. Na primjer: Tužitelj. Primjetite da je prvo slovo veliko.
SpisStrankaStatusPN Uloga stranke koju zastupamo u postupku u nominativu. Isto kao i SpisStrankaStatus, ali malim slovima. Na primjer: tužitelj.
SpisStrankaStatusPG Uloga stranke koju zastupamo u postupku u genitivu. Koristi se za konstrukcije tipa "žalba tuženika" u tekstu predloška. Na primjer: tužitelja.
SpisPotpis Ime i prezime osobe odnosno osoba sudionika spisa, koje zastupamo. U slučaju više osoba, njihova imena su razdvojena dvostrukim proredom.
SpisPotpisPP Ime i prezime osobe odnosno osoba sudionika spisa, koje zastupamo. Iza imena i prezimena se dodaje skraćenica 'p.p.'. U slučaju više osoba, njihova imena su razdvojena dvostrukim proredom.
Protustranka
SpisProtustrStatus Uloga protustranke u postupku. Na primjer: Tužitelj. Primjetite da je prvo slovo veliko.
SpisProtustrStatusPN Uloga protustranke u postupku u nominativu. Isto kao i SpisStrankaStatus, ali malim slovima. Na primjer: tužitelj.
SpisProtustrStatusPG Uloga protustranke u postupku u genitivu. Koristi se za konstrukcije tipa "žalba tuženika" u tekstu predloška. Na primjer: tužitelja.
Sudionici postupka
SpisAktivStrNaziv Uloga aktivne stranke u spisu (Tužitelj, Ovrhovoditelj, Predlagatelj itd.).
SpisPasivStrNaziv Uloga pasivne stranke u spisu (Tuženik, Ovršenik, Predloženik itd.).
SpisAktivStrBroj Broj aktivnih sudionika postupka. Ovo polje služi za naprednu upotrebu uvijetnog izvršavanja polja u Wordu. Na primjer: {IF {MERGEFIELD(SpisAktivStrBroj)} > 1 " i drugi " ""}.
SpisAktivStrImena Ime i prezime aktivne stranke u postupku (tužitelja, ovrhovoditelja,...). Ukoliko ima više aktivnih stranaka, ispred svake se dodaje redni broj, a nakon druge i sljedećih novi red i tabulator.
SpisAktivStrImenaAdrese Ime i prezime aktivne stranke u postupku (tužitelja, ovrhovoditelja,...) u formatu "Ime Prezime, Ulica, Mjesto". Ukoliko ima više aktivnih stranaka, ispred svake se dodaje redni broj, a nakon druge i sljedećih novi red i tabulator.
SpisAktivStrImenaNiz Imena i prezimena aktivnih stranka u postupku (tužitelja, ovrhovoditelja,...) odvojena zarezima.
SpisAktivStrIme1 Ime i prezime prve aktivne stranke u postupku (tužitelja, ovrhovoditelja,...). Ovo polje služi za npr. formiranje izraza "Ivan Ivić" ukoliko imamo jednu stranku odnosno "Ivan Ivić i dr." ukoliko ima više stranaka, pri čemu odmah nakon ovog polja treba (bez razmaka) dodati polje SpisAktivStrIDrugi.
SpisAktivStrIDrugi Tekst " i dr." ukoliko ima više aktivnih stranaka (primjetite razmak ispred "i dr."), prazno ukoliko je u spisu samo jedna aktivna stranka. Ovo polje se u pravilu upotrebljava u paru sa SpisAktivStrIme1 poljem, za formiranje izraza tipa "IVAN IVIĆ i dr.". Ovo polje je ekvivalentno Wordovom {IF {MERGEFIELD SpisAktivStrBroj} > 1 " i dr." ""} uvjetnom polju.
SpisPasivStrBroj Broj pasivnih sudionika postupka. Ovo polje služi za naprednu upotrebu uvijetnog izvršavanja polja u Wordu. Na primjer: {IF {MERGEFIELD(SpisPasivStrBroj)} > 1 "tuženici" "tuženik"}.
SpisPasivStrImena Ime i prezime pasivne (protivne) stranke u postupku (tuženika, ovršenika,...). Ukoliko ima više pasivnih stranaka, ispred svake se dodaje redni broj, a nakon druge i sljedećih novi red i tabulator.
SpisPasivStrImenaAdrese Ime i prezime pasivne stranke u postupku (tuženika, ovršenika,...) u formatu "Ime Prezime, Ulica, Mjesto". Ukoliko ima više pasivnih stranaka, ispred svake se dodaje redni broj, a nakon druge i sljedećih novi red i tabulator.
SpisAktivStrImenaNiz Popis imena i prezimena pasivnih stranka u postupku (tuženika, ovršenika,...) odvojenih zarezom.
SpisPasivStrIme1 Ime i prezime prve pasivne stranke u postupku (tuženika, ovršenika,...). Ovo polje služi za npr. formiranje izraza "Ivan Ivić" ukoliko imamo jednu stranku odnosno "Ivan Ivić i dr." ukoliko imamo više stranaka, pri čemu odmah nakon ovog polja treba (bez razmaka) dodati polje SpisPasivStrIDrugi.
SpisPasivStrIDrugi Tekst " i dr." ukoliko ima više pasivnih stranaka (primjetite razmak ispred "i dr."), prazno ukoliko je samo jedna pasivna stranka u postupku. Ovo polje se u pravilu upotrebljava u paru sa SpisAktivStrIme1 poljem, za formiranje izraza tipa "IVAN IVIĆ i dr.". Ovo polje je ekvivalentno Wordovom {IF {MERGEFIELD SpisPasivStrBroj} > 1 " i dr." ""} uvjetnom polju.
SpisPasivStrZastupanPo Tekst ", zastupan po:" (", zastupani po:" za više stranaka) ukoliko zastupamo pasiv stranu ili prazno ukoliko ne zastupamo tužitelja. Ovo polje nam služi kao mjesto za pečat u zaglavlju podneska. Isto tako je polju moguće dodati naše ime ukoliko polje nije prazno (pogledajte pomoć u Wordu za MERGEFIELD polja).
SpisPasivStrZastupanPo Tekst ", zastupan po:" (", zastupani po:" za više stranaka) ukoliko zastupamo pasivnu stranu ili prazno ukoliko ne zastupamo tužitelja. Ovo polje nam služi kao mjesto za pečat u zaglavlju podneska. Isto tako je polju moguće dodati naše ime ukoliko polje nije prazno (pogledajte pomoć u Wordu za MERGEFIELD polja).
Svrha postupka
SpisRadi Radi čega se vodi spor.
SpisVPS Vrijednost predmeta spora u formatu "VPS 70.000,00 kn".
SpisVPSValuta Vrijednost predmeta spora u formatu "70.000,00 kn".
SpisVPSIznos Iznos vrijednost predmeta spora u formatu "70000,00". Služi za uspoređivanje pomoću Wordovog {IF} polja. Na primjer {IF {MERGEFIELD SpisVPSIznos} <=5000 "Spor male vrijednosti" "Spor velike vrijednosti"}
SpisPrimjeraka Broj primjeraka (za sud i protustranku-protustranke). Na primjer "2x", "3x" itd.
SpisVrstaPostupka Vrsta postupka (Parnični, Ovršni, Zemljišnoknjižni,...).
Kalendiranje
SpisDatumTuzbe Datum pokretanja postupka u formatu 11.11.2008 (bez točke na kraju).
SpisDatumOtvoren Datum stvaranja spisa u formatu 11.11.2008 (bez točke na kraju).
SpisDatumZatvoren Datum zaključivanja spisa u formatu 11.11.2008 (bez točke na kraju).
SpisNalaziSe Gdje se spis trenutno fizički nalazi.
SpisKalendiranDo Datum do kojeg je spis kalendiran. Prazno ukoliko spis nije kalendiran.
SpisRazlogKalendiranja Razlog kalendiranja spisa.
SpisActive Broj različit od nule, ukoliko je spis aktivan, nula ukoliko nije.
Pravomoćnost
SpisDatumTuzbe Datum pokretanja postupka u formatu 11.10.2014 (bez točke na kraju).
SpisDatumOdluke_ Datum odluke (presude, rješenja) u formatu 11.11.2008 (bez točke na kraju) ili __.__.____ (bez točke na kraju), ako nije definiran.
SpisDatumPravomoc_ Datum pravomoćnosti u formatu 11.11.2008 (bez točke na kraju) ili __.__.____ (bez točke na kraju), ako nije definiran.
SpisDatumOvrsnost_ Datum ovršnost u formatu 11.11.2008 (bez točke na kraju) ili __.__.____ (bez to?ke na kraju), ako nije definiran.
Identifikatori iz baze podataka
SpisFileTypeID Identifikator vrste postupka iz baze podataka.
SpisContactID Identifikator kontakta iz baze podataka.
SpisStrankaStatusID Identifikator statusa stranke u postupku iz baze podataka.
SpisSudID Identifikator suda iz baze podataka.
SpisUserID Identifikator odgovorne osobe iz baze podataka.
SpisSuperUserID Identifikator zamijene/mentora iz baze podataka.
SpisUserGroupID Identifikator grupe korisnika iz baze podataka.

Kontakt

Polje Opis
Ime kontakta
KontIme Ime kontakta.
KontPrezime Prezime kontakta odnosno naziv pravne osobe.
KontDjevPrezime Djevojačko prezime kontakta.
KontPrefiks Prefiks imenu kontakta ("Prof dr.", "mldb." i slično).
KontSufiks Sufiks imenu kontakta ("dipl. ing." i slično).
KontImePrezime Ime i prezime kontakta.
KontImePrezime_ Ime i prezime kontakta odnosno '________' ako nije označen kontakt ili mu nije upisano ime i prezime. Ekvivalentno Wordovom izrazu {IF {MERGEFIELD KontImePrezime} = "" "__________" {MERGEFIELD KontImePrezime} }.
KontPrezimeIme Prezime i ime kontakta.
KontPunoIme Ime i prezime zajedno sa sufiksom i prefiksom.
Podaci o kontaktu
KontMB Matični broj odnosno OIB kontakta.
KontDatumRodjenja Datum rođenja kontakta u formatu "1.1.1960" (bez točke na kraju).
KontDatumSmrti Datum smrti fizičke osobe odnosno prestanka postojanja pravne osobe u formatu "1.1.1960" (bez točke na kraju).
KontPravnaOsoba 0 ukoliko je kontakt fizička osoba, 1 ukoliko je pravna osoba. Ovo polje služi naprednim korisnicima za Wordove IF izraze.
KontSpol Spol kontakta: 0-nepoznat (pravna osoba), 1-muški, 2-ženski. Ovo polje služi naprednim korisnicima za Wordove IF izraze, na primjer izraz {IF {MERGEFIELD KontSpol}=2 "Poštovana" "Poštovani"} će biti zamijenjen s Poštovana ukoliko je kontakt ženskog spola, a ukoliko nije s Poštovani.
KontOslovljavanje Polje oslovljavanje kontakta.
Adresa kontakta
KontUlica Mjesto, na primjer: Ivićeva 73.
KontMjesto Mjesto, na primjer: Zagreb.
KontPostBr Poštanski broj, na primjer: 10000.
KontDrzava Poštanski broj, na primjer: Hrvatska.
KontAdresa Adresa kontakta u više redaka, na primjer: Ivićeva 73
10000 Zagreb
.
Komunikacije
KontTel Telefonski broj kontakta.
KontFaks Broj faksa kontakta.
KontMobitel Broj mobitela kontakta.
KontEMail Adresa elektroničke pošte kontakta.
KontWeb Web adresa kontakta.
Zaposlenje
KontZanimanje Zanimanje kontakta.
KontTvrtka Naziv tvrtke/ustanove.
KontUKontImePrezime Naziv kontakta u kojem se ovaj kontakt nalazi.
KontUKontKao Pozicija kontakta unutar kontakta u kojem se ovaj kontakt nalazi.
KontSoba Fizička lokacija ovog kontakta unutar kontakta u kojem se ovaj kontakt nalazi. Obično broj sobe.
Žiro račun
KontBankaNaziv1 Naziv banke koja vodi prvi račun kontakta.
KontBankaRacun1 Broj prvog računa kontakta.
KontBankaIBAN1 IBAN broj prvog računa kontakta. IBAN je međunarodni broj računa, a formira se iz koda države, banke i broja računa. Odvjetnički ured automatski određuje IBAN nakon unesene banke i broja računa.

Reference

Opis polja u predlošcima
Polja u Microsoft Wordu

Odnosi se na

Odvjetnički ured 5.6.0.118 (novije verzije mogu imati dodatna polja).