Skip navigation.
Početna stranica

Program za javne ovršitelje - JAVA NET Javnoovršiteljski ured

Javnoovršiteljski informacijski sustav iznimno je prakti?an i intuitivan, te se integrira direktno u MS Word

 • u cijelosti omogu?ava jednostavan, siguran i brz rad javnoovršiteljskog ureda što uklju?uje rad sa upisnicima i spisima
 • razvijen je na platformi informacijskog sustava Odvjetni?ki ured koji je godinama testiran od strane 600 korisnika
 • sadrži sve upisnike i u potpunosti je uskla?en sa Zakonom o javnim ovršiteljima, Javnoovršiteljskim poslovnikom i Ovršnim zakonom
 • dodatne funkcije poput ro?išnika, kamatnog obra?una kod obro?ne otplate i sli?no

Primarne funkcije

 • Unos podataka: skeniranje dokumenata
 • Automatsko stvaranje i popunjavanje obrazaca
 • Ispis dokumenata i dostavnica
 • Kreiranje izvješ?a o radu za Komoru i ostala izvješ?a
 • Izdavanje ra?una

Rad sa primarnim funkcijama

 • Unos podataka
  • Potpuna digitalizacija spisa uz pomo? skeniranja podnesaka i ostalih dokumenata koji ?ine javnoovršiteljski spis
 • Knjiga pologa, o?evidnik, dostave, abecedni imenik, upisnik ovrha, poslovni upisnik
  • Kompletan unos spisa sa svim traženim podacima i vrijednostima (npr. VPS – vrijednost predmeta spora)
 • Automatsko popunjavanje obrazaca
  • Npr. ovršni nalozi, prijedlozi, rješenja, zaklju?ci
  • Stvaranje vlastitih obrazaca
 • Ispis dokumenata i dostavnica
  • Kreiranje i ispis isprava, omota spisa, propisanih obrazaca
 • Kreiranje izvješ?a o radu za Komoru i ostala izvješ?a
  • Sadrži poseban modul za stvaranje izvješ?a
 • Izdavanje ra?una
  • Automatsko stvaranje ra?una po propisanim JO tarifama

Dodatne funkcije

 • Ro?išnik
  • Ro?išta, o?evidi, cjelodnevni doga?aji i obveze (ro?išta i o?evidi su povezani sa tarifom)
  • Prikaz stavki ro?išnika pojedinog korisnika ili za cijeli ured
 • Pošta
  • Ulazna/izlazna, skeniranje dokumenata
 • 12.345,67 kn
  • Zapisivanje broja slovima: Dvanaesttisu?atristo?etrdesetpet kuna i šezdesetsedam lipa
 • MS Word integracija
  • ?itav rad mogu? je iz MS Worda
 • Poruke
  • Interni sustav poruka unutar ureda
 • Biblioteka
  • Gruntovnica – pretraživanje zemljišnih knjiga (za Zagreb)
  • Zakoni – npr. pozivanje pro?iš?enog teksta zakona direktno iz Worda
  • Predlošci
  • Indeksiranje i pretraživanje dokumenata ureda
 • Financije
  • Izdavanje ra?una
  • Obra?un kamata
  • Unos i ispis putnih naloga i ra?una
  • Financijska izvješ?a
 • Sigurnost
  • Automatsko stvaranje sigurnosnih kopija (backup)
  • Svakom korisniku se mogu dodijeliti odre?ena prava nad pojedinim djelovima programa (pravo uvida, dodavanja, ure?ivanja, brisanja,…) ili stavkama (zabrana uvida u to?no odre?eni spis, ro?ište)
  • Program bilježi izmjenu bilo kojeg podatka od strane bilo kojeg korisnika programa, te je u svakom trenutku za svaku stavku mogu?e vidjeti tko je kada i što izmijenio

Tehni?ki zahtjevi

 • Minimalni zahtjevi za klijenta:
  • Windows XP SP 2 ili noviji operativni sustav.
  • 512 MB RAM-a (Preporu?ujemo 2 GB)
  • 300 MB slobodnog prostora na tvrdom disku.
  • Intel Pentium III ili AMD Athlon procesor
 • Minimalni zahtjevi za server:
  • Windows XP Professional SP 2 ili bolji operativni sustav (preporu?ujemo Windows SBS 2011 Essential)
  • 2 GB RAM-a
  • 50 GB slobodnog prostora na tvrdom disku za podatke i skenirane dokumente
  • Vanjski disk za sigurnosne kopije (backup)

Financijska ponuda

 • Mjese?ni najam + održavanje, po ra?unalu 125,00 kn + PDV
 • Uklju?uje nadogradnje programa (sigurnosne nadogradnje i promjene zakona, pravilnika, tarifa itd; svaki put kad se ra?unalom pristupa internetu automatski se pretražuje i instaliraju eventualne promjene i nove nadogradnje programa)
 • Nakon najma ?etvrte licence (po uredu) sve daljnje licence su besplatne
 • Instalacija programa i obuka korisnika, jednokratno po korisniku 500,00 kn + PDV
 • Cijena obuke ovisi o stvarnoj organizaciji (da li se radi o grupnoj edukaciji po regijama ili pojedina?na edukacija u uredu korisnika)
 • Obuka se radi na po?etku pri instalaciji programa a eventualne naknadne edukacije se posebno dogovaraju

Potpora - opcija

 • Partnerska tvrtka Administra, jedina je tvrtka obu?ena i certificirana za pružanje potpore i obuke vezane u Javno ovršiteljski informacijski sustav
 • preporu?ujemo korištenje potpore po stvarnoj potrebi što je na mjese?noj/godišnjoj bazi daleko manji ukupan trošak
 • paketi korištenja on-line potpore koji uz potporu programu JO obuhva?a i rješavanje problema tipa usporenog rada ra?unala, vra?anje slu?ajno obrisanih dokumenata, ?iš?enje ra?unala od suvišnih softwarea itd.


 • Primjer Administra OPTIMUM™ online potpora
  • cijena 150 kn + PDV mjese?no = 184,50 kn
  • 3h online potpore mjese?no, obra?unska jedinica je 15 min. = 12,50 kn + PDV.
  • Nakon potrošenih ugovorenih 3 sata svakih slijede?ih 15 min. košta 50 kn + PDV (1h= 200 kn + PDV) • Pregled cijene
  • Mjese?ni najam: 125,00 + PDV (mjese?no)
  • Instalacija i obuka: 500,00 + PDV (jednokratno)
  • Potpora za JO program + Vaš IS: 150,00 +PDV (mjese?no, 3h Administra OPTIMUM™ online potpora)

Preuzimanje (download)

Nakon preuzimanja, pokrenite JavnoOvrUred-5.2.0.107.exe i pri?ekajte 15-20 sekundi za pokretanje instalacijske procedure (imajte strpljenja, jer radi se ipak o komprimiranoj datoteci od 160 MB).

Umjesto zaklju?ka

 • Vjerujemo da naša ponuda obuhva?a kompletno rješenje za funkcioniranje Javnoovršiteljskih ureda na najoptimalniji na?in te da obuhva?a samo stvarne a ne i skrivene ili nepotrebne troškove

HVALA NA UKAZANOM INTERESU I POVJERENJU!